Darmowa dostawa od 145,00 zł

Regulamin sklepu internetowego e-karma.

Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.e-karma.pl/Regulamin-sklepu-internetowego-e-karma--cterms-pol-38.html i może zostać utrwalona przez Użytkownika w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w każdej chwili ze strony http://www.e-karma.pl/data/include/cms/regulamin/regulamin_sklepu_e-karma.pdf w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera.

 

Regulamin jest do pobrania także tutaj: w formacie PDF lub w formacie DOC.

Program do korzystania z plików w formacie PDF jest do pobrania bezpłatnie tutaj.

 


 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-karma.pl.

§1 Definicje zawarte w regulaminie:

 

A. Dane usługodawcy:

Dostępny pod adresem http://www.e-karma.pl sklep internetowy e-karma.pl prowadzony jest przez Sławomira Samkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Animal Service, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

Animal Service Sławomir Samkowski

ul. Zachodnia 38

05-092 Łomianki

NIP: 522-002-10-30

REGON: 011240595

e-mail: bok@e-karma.pl

telefon: 22 751 21 58

 

B. Adres reklamacyjny i korespondencyjny:

Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres bok@e-karma.pl lub pod numerem telefonu: 885 857 000 (opłata wg. cennika właściwego operatora), lub wysłane listem na adres podany niżej.

Animal Service

ul. Zachodnia 38

05-092 Łomianki

 

C. Punkt odbioru osobistego:

Animal Service

ul. Zachodnia 38

05-092 Łomianki

 

§2 Definicje:

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. BOK – utworzone przez Sprzedawcę Centrum Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać dostęp do Serwisu, w tym złożyć Zamówienie podczas połączenia telefonicznego.

 

2. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny dla dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta w Serwisie.

 

3. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu, w tym ze Sklepu Internetowego.

 

4. Konsument – Klient, dokonujący z przedsiębiorcą, w tym z Usługodawcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

5. Konto (Konto Klienta) – część serwisu sklepu internetowego, w ramach której Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie.

 

6. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta.

 

7. Newsletter - udostępniana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu informacja handlowa przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Sprzedawcy.

 

8. PO – dostępny dla ogółu Klientów lokal użytkowy - punkt odbioru osobistego – znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym Klienci mogą odebrać Towary kupione w Sklepie Internetowym.

 

9. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

10. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego wraz ze wszystkimi, wymienionymi w jego treści załącznikami.

 

11. Regulamin Sklepu Internetowego – regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

12. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Serwisie.

 

13. Serwis – ogół funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę pod adresem: http://www.e-karma.pl.

 

14. Sklep Internetowy – funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której można złożyć Zamówienie i kupić Produkty.

 

15. Strona – Sprzedawca i Klient, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.

 

16. Cennik dostaw, zestawienie rodzajów dostaw i ich kosztów- dostępny jest pod adresem: http://www.e-karma.pl/Koszty-i-metody-dostawy-chelp-pol-17.html

 

17. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

 

18. Sprzedający:

Animal Service

ul. Zachodnia 38

05-092 Łomianki

NIP: 522-002-10-30, REGON: 011240595, GIODO: 087754

KONTO BANKOWE: 59 1500 1012 1210 1002 6894 0000

 

19. Termin realizacji – podana liczba godzin lub dni roboczych.

 

20. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

 

21. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

 

22. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju winna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
 • nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
 • nie ma ona właściwości, o których zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej;

 

23. Wada prawna – sytuacja, w której rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 

24. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy; dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

25. trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

 

26.Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

 

27. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

 

§3 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 

2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

 

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami zawierającymi podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 

5. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu Cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

 

6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

 • potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w postaci pliku PDF, wzoru formularza odstąpienia od umowy w postaci pliku PDF, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
 • dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacje o prawie odstąpienia od umowy, zgodne z niniejszym regulaminem, wzoru formularza odstąpienia od umowy lub, za zgodą konsumenta, na innym trwałym nośniku.

 

7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

 

8. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia lub podmiot prawny obejmie rzecz w posiadanie.

 

9. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem: http://www.e-karma.pl/Metody-platnosci-informacje-ogolne-chelp-pol-11.html.

 

10. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

 

11. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

 

12. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

 

13. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.e-karma.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

 

§4 Warunki techniczne

1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:

 1. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies,
 2. Mozilla Firefox w wersji 3 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,
 3. Google Chrome w wersji 3 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,
 4. oraz minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli.

 

2. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

 

§5 Zawarcie umowy i realizacja

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

1. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

 • wybór rodzaju płatności;
 • wybór miejsca wydania rzeczy;
 • dodanie do koszyka produktu;
 • wybór rodzaju dostawy;
 • złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 

2. Kupujący może złożyć zamówienie także telefonicznie.

W tym przypadku Sprzedający potwierdzi treść proponowanej umowy na trwałym nośniku przed zawarciem umowy- emailem lub SMS-em. Konsument jest zobowiązany do potwierdzenia na trwałym nośniku informacji zwrotnej o zawarciu umowy. Dopiero w tym momencie umowa zostanie skuteczne zawarta.

 

3. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

 

4. Realizacja zamówienia Konsumenta, płatnego za pobraniem ,następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

 

5. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

 

6. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym podczas składania zamówienia. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

 

7. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy wraz z dołączonymi załącznikami.

 

§6 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi przysługuje, na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

 

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Animal Service, 05-092 Łomianki, ul. Zachodnia 38, faks: 22 751 51 28, telefon: 885 857 000, poczta elektroniczna: bok@e-karma.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego (http://www.e-karma.pl/Wzor-formularza-odstapienia-od-umowy-chelp-pol-42.html), na formularzu dostępnym po zalogowaniu się do swojego konta na stronie www.e-karma.pl lub w innej pisemnej formie ale zgodnej z obowiązującym Prawem konsumenckim.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

3. Sprzedający, zgodnie z prawem, dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na jego adres poczty elektronicznej, podany Sprzedającemu, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 

4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem zawartej umowy na własny koszt i ryzyko.

 

5. Konsument ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy będącej przedmiotem umowy.

 

6. Sprzedający niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli jednak Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.

 

7. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty za pośrednictwem takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument. Jednak Konsument może wyrazić zgodę na inny zaproponowany przez Sprzedającego sposób, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.

Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty natychmiast lub po otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczeniu przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

8. Wyjątki, zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego, kiedy Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 • cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, a opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu są nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§7 Rękojmia – odpowiedzialność sprzedającego względem kupującego za wady fizyczne oraz prawne sprzedawanej rzeczy

1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu rękojmi.

 

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady - rękojmia.

 

3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może:

 • przekazać oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

Sprzedający może jednak niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie podołał obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub nie usunął wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 

4. Konsument może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do stanu pierwotnego, zgodnego z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Konsumenta inny sposób zadośćuczynienia.

 

5. Jeżeli wada jest nieistotna, Konsument nie może odstąpić od umowy.

 

6. Konsument może również w przypadku wady:

 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
 • żądać usunięcia wady.

 

7. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie uzgodnionym z Konsumentem.

 

8. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową, wymagałoby nadmiernych kosztów.

 

9. Konsument w związku z uprawnieniami z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres podany do reklamacji, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub inne utrudnienia, dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie kłopotliwe, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i odpowiedzialność Sprzedającego.

 

10. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający. Wyjątkiem jest sytuacja opisana w §6.

 

11. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

 

12. Sprzedający w nieprzekraczalnym terminie 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do:

 • oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
 • oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
 • żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
 • żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku przyjmuje się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 

§8 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

 

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep, zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://www.e-karma.pl/Polityka-prywatnosci-cterms-pol-37.html.

 

§9 Postanowienia końcowe

1. Regulamin ma na celu ochronę praw Kupującego i w ten sposób winien być interpretowany. W przypadku zakwestionowania i niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający zobowiązuje się do bezwzględnego podporządkowania się temu prawu.

O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego prawa.

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (e-karma.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej, Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Jeżeli zaktualizowany Regulamin jest korzystniejszy dla Konsumenta, automatycznie może go obowiązywać jeżeli poinformuje o tym Sprzedającego.

Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną, bez dodatkowych opłat.

 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

§10 Regulamin wchodzi w życie 25 grudnia 2014 r.

pixel